01 studenoga, 2011

Fauna 2011. - Ris (HP Mostar) - Fauna 2011. - Lynx (HP Mostar)

Ris (Lynx lynx) je najveća mačka i jedna od najzanimljivijih zvijeri u Europi. Dužina tijela im je do 1,30 metara, uz dodatak repa od 11 do 25 cm, prosječne težine do 25 kg. Karakteristični znaci prepoznavanja su šiljaste uši s čuperkom dlake na vrhu i kratak rep. Krzno im je žućkasto do sivo, prošarano tamnijim pjegama ili prugama, kao i druge mačke ima oštre pandže. Ris je zvijer koja se dobro penje i skače, lovi u sumrak ili noću čekajući plijen, često prikriven u krošnji drveta. Ima vrlo oštar vid i istančan sluh. Hrani se uglavnom kozama, divokozama i srnama te drugim nižim vrstama divljači. Plijen ubija odmah, a ako sve ne pojede vraća se dovršiti započeto. Mužjak i ženka risa susreću se kratko radi parenja između siječnja i travnja. Nakon deset tjedana ženka okoti dvoje ili troje mladunaca koji ostaju uz majku do sljedećeg proljeća. Ris je ugrožena vrsta predatora koja je u BiH izumrla prije 50-ak godina zbog nekontroliranog izlova. Danas ponovno naseljava lovišta Bosne i Hercegovine. Vrsta: Prigodna Motiv: Ris (Lynx lynx) Autor: Božena Džidić Veličina: 35,50 x 25,56 mm Dan izdanja: 2011-11-01. (izvor HP Mostar...)

Lynx (Lynx lynx) is the largest cat and one of the most interesting animals in Europe. Length of their bodies is up to 1.30 meters, with the addition of tail 11-25 cm, average weight 25 kg. Characteristic signs of recognition were pointed ears with a lock on the top coat and short tail. Their fur is yellowish to gray, mottled darker spots or stripes, as well as the other cats have sharp claws. Lynx is a beast that is a good climber and jumper, hunts at dusk or at night waiting for prey, often disguised in a treetop. It has very sharp eyesight and keen hearing. It feeds mainly goats, chamois, deer and other inferior types of wildlife. Prey killed instantly, and if not eaten all returns to finish the job. Male and female lynx meet briefly for mating between January and April. After ten weeks the female give birth two or three cubs who stay with their mother until the following spring. Lynx is an endangered species of predators that BiH became extinct some 50-odd years because of uncontrolled hunting. Today, once again inhabits hunting Bosnia and Herzegovina. Type: Commemorative Motif: The Lynx (Lynx lynx) Author: Bozena Džidić Size: 35.50 x 25.56 mm Date of issue: 11/01/2011. (source HP Mostar ...)

Flora 2011. - Smokva i šipak (HP Mostar) - Flora 2011. - Fig and pomegranate (HP Mostar)

Smokva (Ficus carica) cijenjeno je južno voće koje simbolizira život, mir, blagostanje i plodnost. Vjeruje se da potječe iz Egipta, odakle je stigla na Krit, a oko 9. stoljeća prije nove ere, u staru Grčku. Smokva je hrana pustinjaka i sveto drvo mnogih predaja. Stari Grci su je izrazito poštovali, u Rimu su je smatrali svetim voćem u čijoj sjeni se odmarala vučica koja je hranila Romula i Rema, a Adam i Eva su od listova smokve načinili sebi pregače. Smokva sadrži i do 80% vode, a istovremeno je voće s najvišom razinom prirodnih šećera. Izuzetan je izvor energije, potiče rad mozga, koncentraciju i pamćenje. Šipak, mogranj ili nar (Punica granatum) trnovit je grm koji uspijeva u priobalnim područjima s toplijom klimom. Biljka ima uspravne i razgranate grane, a stanište joj je osunčano s visokim temperaturama. Zahtijeva vodopropusno tlo, jer biljka ne voli mnogo vlage. Cvate bijelim, žutim ili crvenim cvijetom od lipnja do kolovoza. Veliki okrugli plod, izvana kožnat, a unutra ispunjen ukusnim sjemenkama, javlja se u kasnu jesen. Vrsta: Prigodna Motiv: Smokva (Ficus carica) i šipak (Punica granatum) Autor: Draženko Marić Veličina: 35,50 x 25,56 mm Dan izdanja: 2011-11-01. (izvor HP Mostar...) Figs (Ficus carica) was estimated citrus fruit that symbolizes life, peace, prosperity and fertility. It is believed to originate from Egypt, where he arrived in Crete, and about 9 century BC in ancient Greece. Fig is the food of ascetics and holy tree of many legends. The ancient Greeks were a highly respected, in Rome it was considered sacred fruit in whose shadow rested wolf that nurtured Romulus and Remus, and Adam and Eve were the fig leaves made themselves aprons. Figs contain up to 80% water, while the fruit with the highest levels of natural sugar. Is an exceptional source of energy, stimulates brain function, concentration and memory.Pomegranate (Punica granatum) is a spiny shrub that thrives in coastal areas with warmer climates. The plant is erect and branched branches, and the habitat it was sunny with high temperatures. Requires permeable soil for the plant likes plenty of moisture. It blooms white, yellow or red flowers from June to August. A large round fruit, a leather exterior and interior filled with tasty seeds, occurs in late autumn. Type: Commemorative Motif: fig (Ficus carica) and pomegranate (Punica granatum) Author: Draženko Maric Size: 35.50 x 25.56 mm Date of issue: 01/11/2011. (source HP Mostar ...)

12 listopada, 2011

Nove marke HP Mostar (Fridtjof Nansen-150 godina od rođenja)...New stamps HP Mostar (Fridtjof Nansen-150 years of birth)

Norvežanin Fridtjof Nansen (Store - Froen kod Osla, 10. listopada 1861. - Lysaker, 13. svibnja 1930.) jedan je od najpoznatijih svjetskih polarnih istraživača, političar i diplomat. Prvi je na psećim saonicama istraživao unutrašnjost Grenlanda godine 1882. i 1886., a Sjeverno polarno more istraživao je od 1893. do 1896. Svjetsku slavu stekao je ekspedicijama preko Grenlanda i putovanjem brodom Fram preko Arktičkog oceana dospjevši na najsjeverniju točku Arktika... Vrsta: Prigodna, Motiv: Fridtjof Nansen, Autor: Božidar Došenović/Nebojša Đumić, Veličina: 29,82 x 35,50 mm, Dan izdanja: 2011-10-10. (izvor HP Mostar)

Norway's Fridtjof Nansen (Store - Froen in Oslo, October 10, 1861. - Lysaker, May 13, 1930.) Is one of the world's most famous polar explorer, politician and diplomat. The first was the dog sled explored the interior of Greenland 1882. and 1886., and the Arctic Sea was investigated from the 1893. to 1896. He gained worldwide fame expedition across Greenland and Fram boat trip across the Arctic Ocean at the northernmost point in coming to the Arctic ... Type: Commemorative, Motif: Fridtjof Nansen, Author: Bozidar Došenović / Nebojsa Đumić, Size: 29.82 x 35.50 mm, Dan Published: 10/10/2011. (source HP Mostar)

Nove marke HP Mostar (Dan pošte-Fibula)...New stamps HP Mostar (Post day-Fibula)

Fibule (spone, kopče) pripadaju nakitu koji je služio za pričvršćivanje odjeće. Dijelovi fibule su: noga, luk, glava (opruga) i igla. Mogu biti izrađeni od jednoga komada metala ili iz više dijelova. Fibule su najčešće od bronce, rjeđe od plemenitih metala ili u kombinaciji različnih metala... Vrsta: Redovita, Motiv: Fibula tipa Golinjevo, Autor: Marin Musa, Veličina: 35,50 x 25,56 mm, Dan izdanja: 2011-10-09. (izvor HP Mostar)
Fibulae (clasps, buckles) belong to the jewelry that is used for fastening clothing. Parts of the fibula are: foot, arch, head (spring) and a needle. Can be made from one piece of metal or of several parts. Fibula are usually made of bronze, sometimes of precious metal or combination of different metals... Type: Regular, Motif: Fibula type Golinjevo, Author: Marin Musa, Size: 35.50 x 25.56 mm, Dan Published: 10/09/2011. (source HP Mostar)

27 svibnja, 2011

12 travnja, 2011

Travanjske prigodne marke Hrvatske pošte Mostar

Hrvatska pošta Mostar izdala je prigodnu poštansku marku, žig i omotnicu prvoga dana „50. obljetnica prvoga leta čovjeka u svemir“. Autor marke nominalne vrijednosti 0,10 KM je Ivica Dragičević. U poštanskom prometu koristi se od 12. travnja 2011. godine. Jurij Aleksejevič Gagarin (1934. – 1968.) postao je prvi čovjek koji se vinuo u svemir, a potom se uspješno vratio na Zemlju. Njegov let u svemirskoj kapsuli Vostok 1 trajao je 108 minuta i u tom vremenu kompletirao je jednu orbitu oko našeg planeta... (izvor HP Mostar)


Hrvatska pošta Mostar izdala je 5. 4. 2011. dvije prigodne poštanske marke, žig i omotnicu prvoga dana „Europa 2011. – Šume“. Autorica je Božena Džidić. Izdanja maraka „Europa“ posebne su marke koje se izdaju pod okriljem Post Europa i imaju zajedničku temu. Namjena im je da podcrtaju suradnju u domeni pošta, posebno što se tiče promocije filatelije i doprinosa javnoj svijesti o korijenima, kulturi, povijesti i zajedničkim ciljevima Europe. Rezolucijom Generalne skupštine UN-a 2011. godina proglašena je Međunarodnom godinom šuma. Cilj je, kroz razne aktivnosti, povećati svijest o potrebi jačanja održivoga gospodarenja, očuvanja i razvoja svih vrsta šuma u korist sadašnjih i budućih generacija... (izvor HP Mostar)


Hrvatska pošta Mostar izdala je prigodnu poštansku marku, žig i omotnicu prvoga dana „Uskrs 2011.“ Autor likovnog rješenja marke je akademski slikar Svetislav Cvetković. Nominalna vrijednost marke je 0,70 KM, tiskana je u arku 9 maraka i u poštanskom prometu se koristi od 1. 4. 2011. godine. Na blagdan Uskrsa vjernici slave najveći i najvažniji kršćanski blagdan – uskrsnuće Isusa Krista sina Božjega. Kršćani vjeruju da je Bog Isusa, mučenog i raspetog na križu, treći dan uskrsnuo i učinio Gospodarom svega stvorenoga... (izvor HP Mostar)


24 ožujka, 2011

HP Mostar izdala novu marku „Svjetski meteorološki dan“ ("World Meteorological Day")

Hrvatska pošta Mostar izdala je prigodnu poštansku marku, žig i omotnicu prvoga dana „Svjetski meteorološki dan“. Nominalna vrijednost marke je 0,20 KM, tiskana je u arku 20 poštanskih marka i u poštanskom prometu koristi se od 23. 3. 2011. godine. U Beču je1873. godine održan Prvi međunarodni kongres meteorologa na kojem je osnovana Međunarodna meteorološka organizacija (IMO - International Meteorological Organization). IMO, 1951. godine, prerasta u posebnu agenciju Ujedinjenih naroda - Svjetsku meteorološku organizaciju (World Meteorological Organization - WMO) s ciljem unaprjeđivanja međunarodne suradnje na području meteorološke službe... (izvor HP Mostar)

Croatian post Mostar has issued commemorative postage stamp, stamp and first day cover "World Meteorological Day. " The nominal value of the stamps is 0.20 KM, printed in the sheet 20 stamps and postal service is used from 23 3rd 2011th year. In Vienna je1873. held the First International Congress of meteorologists at which established the International Meteorological Organization (IMO). IMO, 1951. was transformed into a special agency of the United Nations - World Meteorological Organization (WMO) to enhance international cooperation in weather service ... (source HP Mostar)

14 veljače, 2011

PRVE MARKE U 2011. HRVATSKE I CRNE GORE

Hrvatska pošta je 14. veljače 2011. godine pustila u optjecaj prvu ovogodišnju marku – DJEČJI SVIJET - MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL U ŠIBENIKU. Autor dizajna Sabina Rešić, dizajnerica iz Zagreba / Autor predloška Hrvoje Šercar, grafički umjetnik iz Zagreba Veličina 29,82 x 35,50 mm Papir bijeli, 102g, gumirani Zupčanje češljasto: 14
(HP)

Pošta Crne Gore je 31. 01. 2011. izdala prve marke u 2011. godini "Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2011" autora Adele Zejnilović i Zorana Popovića Papir PVA GUM 102g Zupčanje češljasto 13 1/4 Dimenzije 35,37 X 29,22mm Tiraž 50 000
(pošta CG)