09 lipnja, 2012

Medjugorje 2012 - Marka s likom Gospe Međugorske prva na svijetu s posebnom zaštitom u tisku - The stamp with the image of Our Lady's first in the world with special protection in the press


Izdanje poštanske marke „Međugorje 2012.“ Hrvatske pošte Mostar posvećeno je jednom od najvećih europskih Marijanskih svetišta, koje svake godine posjete milijuni hodočasnika.
Ovogodišnje izdanje prva je marka u svijetu tiskana s posebnom zaštitom u infracrvenom dijelu spektra boja. Osim marke koja je tiskana u arku od 8 maraka, izdanje sadrži maksimum kartu, žig i omotnicu prvoga dana. Autor likovnog rješenja je Vijeko Lučić, tiskana je u tiskari Zrinski u Čakovcu, njena nominalna vrijednost je 1,00 KM i u poštanskom prometu koristi se od 1. lipnja 2012. godine.
Ova nova vrsta jedinstvene grafičke zaštite, koja se primjenjuje u tiskari Zrinski, na svim svjetskim sajmovima u zadnje dvije godine osvojila je prvu nagradu. To je zaštita gdje se dodaje spektar boja u neku sliku ili neki tekst, vidi se samo pod infracrvenim svjetlom i ne može se niti fotokopirati niti skenirati. Iz spektra vidljivog našim očima izranja slika/silueta crkve u Međugorju s dijelom Gospina kipa, a infracrvena slika vidi se samo s IC (IR) kamerom. Marka je zaštićena od poznatih tehnika kopiranja budući da se sustav IC (IR) zaštite ne može razlučiti i ponovno spojiti s konvencionlnim grafičkim tehnologijama. Marka „Međugorje 2012.“ ponos je Hrvatske pošte Mostar jer je prva marka u svijetu koja je zaštićena na takav način.
Izdanje poštanske marke „Međugorje 2012.“ posvećeno je jednom od najvećih europskih Marijanskih svetišta, koje svake godine posjete milijuni hodočasnika. 
25. lipnja 1981. šest mladih ljudi iz hercegovačke župe Međugorje na brdu Crnica, na dijelu zvanom Podbrdo, imali su susret sa ženom koju su prepoznali kao Gospu. Bili su to: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Marija Pavlović i Jakov Čolo. Od toga dana pa sve do danas Gospa poziva čovječanstvo na mir između Boga i čovjeka, na mir među ljudima. 
Tri su posebna mjesta u Međugorju. Župna crkva posvećena zaštitniku hodočasnika sv. Jakovu, Brdo ukazanja gdje su vidioci prvih dana svjedočili o susretu s Gospom te brdo Križevac, mjesto štovanja Kristove muke i obavljanja pobožnost Križnog puta.
Iako Crkva još nije izrekla svoj stav o ukazanjima, brojni vjernici koji hodočaste Gospi Međugorskoj dobivaju pozornost i pastoralnu skrb svećenika. Početkom 2010. godine ustanovljeno je Međunarodno istražno povjerenstvo za Međugorje pri Kongregaciji za nauk vjere u Vatikanu. Članovi Povjerenstva su kardinali, biskupi i stručnjaci koji će raditi na povjerljiv način, a rezultate proučavanja podnijet će Kongregaciji za nauk vjere. 
(izvor HP Mostar...)Issue stamps "Medjugorje 2012." Croatian post Mostar is dedicated to one of Europe's largest Marian shrine, which every year millions of pilgrims visit. This year's edition is the first stamp in the world printed with special protection in the infrared colors. In addition to the stamp that was printed in the sheet of 8 stamps, edition contains a maximum ticket, stamp and first day cover. The author is the design Vijeko Lucic, was printed in the printing Zrinski Čakovec its nominal value is 1.00 KM and postal service is used by the first June 2012. year. This new kind of unique graphic protection, which is used in printing Zrinski on all international fairs in the past two years, won the first prize. This is where the added protection of a spectrum of colors in an image or text can be seen only under infrared light and can not be photocopied or scanned. From the spectrum visible to our eyes emerging picture / silhouette of the church in Medjugorje, with part of the statue of Our Lady, and the infrared image can be seen only with infrared (IR) camera. The brand is being protected from known technique of copying, since the system IC (IR) protection can not be distinguished and re-connect with konvencionlnim graphics technologies. Stamp "Medjugorje 2012." The pride of the Croatian post Mostar since the first brand in the world that is protected in this way.
The issue of postage stamp “Medjugorje 2012” is dedicated to one of European’s largest Marian shrines, which is visited every year by millions of pilgrims. On 25th June 1981, six young people from Herzegovinian parish Medjugorje on the hill Crnica, on the part called Podbrdo (Apparition hill), had an encounter with the woman, who they recognized as Our Lady. They were: Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Marija Pavlovic and Jakov Colo. From that day till today, the Our Lady calls mankind on peace between the God and man, to peace between people.
There are three special places in Medjugorje. The parish church dedicated to the patron of pilgrims - St. Jacob, the Apparition Hill, where the visionaries first testified about encounter with the Lady and the Cross Mountain, the place of worshiping of Christ’s passion and devotion to the Way of the Cross. 
Although the Church hasn’t given its opinion on apparitions, many believers who pilgrimages to Our Lady receive the attention and pastoral care of priests. In early 2010, the International Investigation Commission on Medjugorje at the Congregation for the Doctrine of the Faith at the Vatican was established. The members of the Commission are cardinals, bishops and experts who will work on a confidential basis and the results of the study will be submitted to the Congregation for the Doctrine of the Faith.
(source HP Mostar ...)