08 travnja, 2014

Narodni glazbeni instrumenti - EUROPA 2014 HP MOSTAR - Folk musical instruments

Pod okriljem PostEuropa izdaju se posebne marke s EUROPA logom koje svake godine imaju jedinstvenu središnju temu za sve članice. Tema za 2014. je narodni glazbeni instrumenti, a HP Mostar predstavit će hercegovačke diple i dvojnice, instrumente koje su izrađivali i svirali naši preci, a koje se sviraju i danas. 
Dvojnice ili hercegovačka svirala u stvari su dvije svirale koje su napravljene u jednom komadu drveta tako da se obje mogu svirati istovremeno. Najčešće se izrađuju od suhog drveta javora, šljive, trešnje, drijena ili kljena. Svaka šupljina ima labijalan otvor, udaljen nekoliko centimetara od gornjega kraja, u kojemu su smješteni piskovi od jasenova drveta. Rupe za prebiranje izbušene su usporedno, na jednoj strani tri ili četiri, a na drugoj četiri do pet. Melodija na dvojnicama uvijek je dvoglasna, a maksimalno se može odsvirati do šest tonova pojedine oktave. 
Hercegovačke diple su također dvostruke svirale koje na obje strane imaju jednak broj rupica i pričvršćene su na mješinu od štavljene životinjske kože (kozje ili ovčje). Na vratnom dijelu dipala postavlja se glava od javorova ili zovina drveta s dvojnicama u koje se umeću dva piska. Kao ukras na prednje i jednu zadnju nogu stavljaju se veprove kljove, dok se na jednu zadnju nogu i analni otvor stavlja ukrasna drvena kutija promjera 10 - 12 cm da se mijeh zatvori. Na središnji dio trbušnog dijela ugrađuje se puhaljka koja ima nepovratni ventil. Specifičnost svirke na hercegovačkim diplama je da se melodijska pratnja svira na gornja dva ili tri reda rupica, a melodija se svira na donjim preostalim redovima rupica. (izvor...Željka Šaravanja)
Vrsta:Prigodna
Motiv:Hercegovačke diple i dvojnice
Autor:Vijeko Lučić
Veličina:25,56 x 35,50 mm
Tisak:Zrinski d.d. Čakovec
Papir:Bijeli, 102 g, gumirani
Vrijednost:3,00 KM
Dan izdanja:05-04-2014.
Arak: maraka + 2 vinjete, mali arak 4 marke


In the organization of PostEurop, special stamps with the EUROPA logo that every year has a unique central theme for all its members are issued. The theme for 2014 is folk musical instruments, Croatian Post Mostar will be presenting Herzegovinian pipes and dual flutes (dvojnice), instruments that were made and played by our ancestors, and are played till this day.
Dual flutes or Herzegovinian instruments are in fact two flutes that are made from one piece of wood in that way both can be played simultaneously. It is most often made out of dry maple wood, plum, cherry, cornelian cherry or „kljen“ wood. Every hole has a labial opening, separated for a couple of centimeters from the above end, in which are located whistles from ash wood. The holes for screening are punctured in a parallel manner, on one side three or four, and on the other side four to five. The melody is always dual from the dual flute, and six tones can maximally be played from each octave.
Herzegovinian pipes are also a dual instrument that have on each side an equal number of holes and are attached to tanned animal skin (goat's or sheep). On the jugular part of the pipe is placed the top part of maple wood or elder wood with dual flutes in which there are placed two whistles. As decoration, on the front and one back leg are placed boar tusks, while on one back leg and anal opening a wooden decorative box 10 - 12 cm of size is placed in order for the bellow to close. In the central part of the abdominal part, a blower is placed that has an irreversible vent. Specificity of playing Herzegovinian pipes is that the melodic follow up is played on the top two or three arrays of holes, and the melody is played on the lower remaining array of holes. (source...Željka Šaravanja)
Type:Commemorative
Motif:Herzegovinian pipes and dual flutes (dvojnice)
Author:Vijeko Lučić
Size:25.56 x 35.50 mm
Printed by:Zrinski d.d. Čakovec
Paper:White, 102 g., adhesive
Value:3,00 BAM
Date of issue:2014-04-05.
Sheet:8 stamps + 2 vignettes, mini sheet of 4 stamps