10 lipnja, 2015

Pohod pape Franje Bosni i Hercegovini - HP Mostar 2015 - The visit of the Pope Francis to Bosnia and Herzegovina

Papa Franjo, Kristov namjesnik na zemlji, 6. lipnja 2015. u Sarajevu, u pohod Bosni i Hercegovini. Sveti Otac govori jezikom i duhom Evanđelja, a svaka njegova riječ izaziva poštovanje. Ovaj posjet nije samo ohrabrenje za mjesnu crkvu, nego za cijeli katolički puk širom svijeta koji će biti ujedinjen u molitvi s Papom i katolicima BiH. Geslo Papina posjeta „Mir vama“ jednostavnim riječima ohrabruje Bosnu i Hercegovinu u izgradnji mira, poruka je ohrabrenja svim žiteljima BiH i svim ljudima dobre volje. Autori likovnog rješenja prigodne poštanske marke HP Mostar su profesor likovne umjetnosti  Miroslav Šetka i dizajner Dragan Ivanković koji su, također, dizajnirali plakat i logotip za Papin posjet Bosni i Hercegovini. Papin nasmijani lik i logotip sa simbolikom križa, golub s maslinovom grančicom, boje zastave Bosne i Hercegovine te boje hrvatske prisutnosti u BiH uz dodatak simbolike tropleta ujedinjuju na jednome mjestu BiH i Papin posjet. Papa Franjo u BiH je otvorena srca punog ljubavi za sve ljude, za sve koji trpe zbog još svježih ratnih rana, a poruke koje pronosi širom svijeta uvijek su poticaj za duhovnu i svaku drugu obnovu. Njegov dolazak zasigurno je pridonijeo učvršćenju mira, međuvjerskog dijaloga i prijateljstva među svim žiteljima BiH, jer smo svi kao ljudi i kao vjernici odgovorni za budućnost svih građana i naroda ove zemlje. (izvor ... Željka Šaravanja)
Pope Francis, the Vicar of Christ on earth, 6 June 2015 in Sarajevo, the march of Bosnia and Herzegovina. The Holy Father speaks with language and spirit of the Gospel and his every word cause respect. This visit is not only an encouragement for the local church, but for the entire Catholic community around the world to be united in prayer with the Pope and Catholics of Bosnia and Herzegovina. Slogan of Pope’s visit „Peace be with you“, by simple words encourages Bosnia and Herzegovina in building peace, is the message of encouragement to all inhabitants of Bosnia and Herzegovina and to all people of good will. Design authors of Croatian’s post commemorative postage stamp are professors of fine art Miroslav Šetka and designer Dragan Ivanković who also designed the poster and logo for Pope’s visit to Bosnia and Herzegovina. Pope’s smiling face and logo with the symbolism of the cross, the pigeon with an olive branch, the Bosnia and Herzegovina flag colors and the colors of Croatian presence in Bosnia and Herzegovina with the addition to the symbolism of triplet unite Bosnia and Herzegovina and Pope’s visit in one place. Pope Francis in Bosnia and Herzegovina is an open heart full of love for all people, for all who suffer because of war wounds still fresh, and the messages transmitted around the world still have an incentive to spiritual and every other renewal. His arrival certainly has contributed to the strengthening of peace, interfaith dialogue and friendship among all the inhabitants of Bosnia and Herzegovina, because we all as human beings and as believers responsible for the future of all citizens and the people of this country.
(source ... Zeljka Saravanja)

Mitovi i flora 2015. - Konoplja - HP Mostar - Myths and Flora 2015 - Hemp

Konoplja (Cannabis) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice Cannabaceae, kojoj pripadaju tri podvrste: Cannabis sativa (industrijska konoplja), Cannabis indica (indijska konoplja) i Cannabis ruderalis (ruderalna konoplja). Njezino ime nastalo je na Dalekom istoku, od staroindijskoga bhanga i asirsko-babilonskoga qunnabu, pa preko grčkoga kánnabis do germanskoga hanapiz. Konoplja, koju je čovjek u Kini kultivirao prije deset tisuća godina, postala je najznačajnija sirovina u tekstilnoj, građevinskoj i pomorskoj industriji. Na papiru od konoplje 1455. tiskana je prva knjiga, poznata Gutenbergova Biblija, kao i Američka deklaracija o nezavisnosti iz 1776. Konoplja ima listove nalik na šaku, pa se vjerovalo da je božanskoga podrijetla. Prema legendi Buda se na svojemu putu ka prosvjetljenju hranio sjemenkama konoplje. Druga legenda kaže da je ona pronađena na grobu kralja Salomona. Na iskopinama u Beit Shemeshu blizu Jeruzalema u grobu jedne žene (1500 godinu pr. Krista) pronađeni su ostaci konoplje. Arheolozi pretpostavljaju da je žena umrla pri porodu, dok su joj davali konoplju kako bi olakšala porođajne muke. Konoplja je jedna od svetih biljaka u mnogim religijama tijekom povijesti čovječanstva. U staroj germanskoj kulturi bila je povezana s božicom ljubavi Freyom, za koju se vjerovalo da živi u ženskim cvjetovima konoplje. U magijskim radnjama upotrebljavala se za suzbijanje zlih sila i demona, oluje i grada. Ako se u jednome danu izatkala košulja od konoplje, čije se predivo nazivalo kudjelja, štitila je čak i od pogubne kuge. U narodnoj medicini koristila se protiv groznice, vrućice, zaduha i bolesti želuca. U Hercegovini je zabilježena narodna predaja o zakopanome blagu koje će prva pronaći sirota djevojka pletući košulju od crne kudjelje (konoplje). (Radoslav Dodig)
Hemp (Cannabis) is an annual herbaceous plant from the Cannabaceae family, which three subspecies belong to: Cannabis sativa (industrial hemp), Cannabis indica (Indian hemp) and Cannabis ruderalis (ruderal hemp). Its name was created in the Far East, from ancient Indian bhang and Assyrian-Babylon qunnabu through the Greek kannabic to Germanic hanapiz. Hemp, which was cultivated in China before ten thousand years ago, has become the most important raw in the textile, construction and marine industry. The first book was printed on the hemp paper in 1455, known as Gutenberg Bible, as well as the American Declaration of Independence in 1776. Hemp has leaves like a fist and it was believed that it is of divine origin. According to the legend Buddha, on his way to the enlightenment, fed with hemp seeds. Another legend states that hemp was found on the king Salomon's tomb. On the excavations site of Beit Shemeshu near Jerusalem, in the tomb of one woman (1500 BC), remains of hemp were found. Archaeologists assume that woman died in childbirth, while they gave her hemp in order to facilitate the birth pangs. Hemp is one of the sacred plants in many religions throughout human history. In ancient Germanic culture, it was associated with the goddess of love Frey, for which was believed to live in the female flowers of cannabis. In magical works hemp serves for combating with evil forces and demons, storms and hail. If hemp shirt was weaved in one day, whose yarn was called tow, it protected even form deadly plague. In folk medicine it was used against fever, shortness of breath and stomach pain. Folk legend about buried treasure in Herzegovina was popular and the treasure will be first found by the poor girl who knitted shirt from black hemp (cannabis). (source ... Radoslav Dodig)