10 lipnja, 2015

Pohod pape Franje Bosni i Hercegovini - HP Mostar 2015 - The visit of the Pope Francis to Bosnia and Herzegovina

Papa Franjo, Kristov namjesnik na zemlji, 6. lipnja 2015. u Sarajevu, u pohod Bosni i Hercegovini. Sveti Otac govori jezikom i duhom Evanđelja, a svaka njegova riječ izaziva poštovanje. Ovaj posjet nije samo ohrabrenje za mjesnu crkvu, nego za cijeli katolički puk širom svijeta koji će biti ujedinjen u molitvi s Papom i katolicima BiH. Geslo Papina posjeta „Mir vama“ jednostavnim riječima ohrabruje Bosnu i Hercegovinu u izgradnji mira, poruka je ohrabrenja svim žiteljima BiH i svim ljudima dobre volje. Autori likovnog rješenja prigodne poštanske marke HP Mostar su profesor likovne umjetnosti  Miroslav Šetka i dizajner Dragan Ivanković koji su, također, dizajnirali plakat i logotip za Papin posjet Bosni i Hercegovini. Papin nasmijani lik i logotip sa simbolikom križa, golub s maslinovom grančicom, boje zastave Bosne i Hercegovine te boje hrvatske prisutnosti u BiH uz dodatak simbolike tropleta ujedinjuju na jednome mjestu BiH i Papin posjet. Papa Franjo u BiH je otvorena srca punog ljubavi za sve ljude, za sve koji trpe zbog još svježih ratnih rana, a poruke koje pronosi širom svijeta uvijek su poticaj za duhovnu i svaku drugu obnovu. Njegov dolazak zasigurno je pridonijeo učvršćenju mira, međuvjerskog dijaloga i prijateljstva među svim žiteljima BiH, jer smo svi kao ljudi i kao vjernici odgovorni za budućnost svih građana i naroda ove zemlje. (izvor ... Željka Šaravanja)
Pope Francis, the Vicar of Christ on earth, 6 June 2015 in Sarajevo, the march of Bosnia and Herzegovina. The Holy Father speaks with language and spirit of the Gospel and his every word cause respect. This visit is not only an encouragement for the local church, but for the entire Catholic community around the world to be united in prayer with the Pope and Catholics of Bosnia and Herzegovina. Slogan of Pope’s visit „Peace be with you“, by simple words encourages Bosnia and Herzegovina in building peace, is the message of encouragement to all inhabitants of Bosnia and Herzegovina and to all people of good will. Design authors of Croatian’s post commemorative postage stamp are professors of fine art Miroslav Šetka and designer Dragan Ivanković who also designed the poster and logo for Pope’s visit to Bosnia and Herzegovina. Pope’s smiling face and logo with the symbolism of the cross, the pigeon with an olive branch, the Bosnia and Herzegovina flag colors and the colors of Croatian presence in Bosnia and Herzegovina with the addition to the symbolism of triplet unite Bosnia and Herzegovina and Pope’s visit in one place. Pope Francis in Bosnia and Herzegovina is an open heart full of love for all people, for all who suffer because of war wounds still fresh, and the messages transmitted around the world still have an incentive to spiritual and every other renewal. His arrival certainly has contributed to the strengthening of peace, interfaith dialogue and friendship among all the inhabitants of Bosnia and Herzegovina, because we all as human beings and as believers responsible for the future of all citizens and the people of this country.
(source ... Zeljka Saravanja)

Nema komentara:

Objavi komentar