03 prosinca, 2017

WWF Fauna 2017. HP Mostar - Svijetla divokoza / Light brown Chamois

Hrvatska pošta Mostar u suradnji sa Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode (World Wildlife Fund – WWF) izdala je 4 prigodne poštanske marke s motivom divokoze i logotipom pande, registriranog zaštitnog znaka WWF-a.

Divokoza (Rupicapra rupicapra balcanica) spada u plemenitu vrstu divljači i još uvijek naseljava planinske prostore Bosne i Hercegovine, posebno planine Čvrsnicu (najviši vrh Pločno, 2228 m.n.v.) i Prenj (najviši vrh Zelena glavica, 2155 m.n.v.). Planinski vrhovi i grebeni, među kojima su nepristupačne vrtače ispunjene snijegom, mjesta su gdje divokoze borave ljeti. Nenadmašne u smjelom penjanju po strminama i preskakanju provalija, skromne u prehrani, najradije se zadržavanu po strmim vrhovima i obroncima planina - točilima. Vrlo su oprezne i brzo osjećaju opasnost.

Divokoze su ljepotice i živi ukras planinskih predjela. Mnoge stradaju od vukova (mlade divokoze od orlova), snježnog nevremena i od bolesti sljepila i šuge. Međutim, najveći neprijatelj im je čovjek, točnije krivolovac. Na planini Čvrsnici, koja spada među najviša i najbogatija lovišta u Bosni i Hercegovini, godine 1984. obitavalo oko 2000 grla. Danas se procjenjuje da je taj broj smanjen na samo 50-ak divokoza. Može se kazati da je zadnjih 25 godina u Čvrsnici i Prenju istrijebljeno 80% populacije ove plemenite divljači.

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je 4 prigodne poštanske marke u arku od 8 maraka + 2 vinjete, žig i omotnicu prvoga dana (FDC).


Croatian Post Mostar in collaboration with the World Wildlife Fund - WWF has issued 4 commemorative postage stamps with a motif of the Balkan chamois and Panda logo, the official WWF logo. Balkan chamois (Rupricapra rupricapra balcanica) belongs to the wildlife noble species and even up to now resides the mountainous areas of Bosnia and Herzegovina, especially the mountains of Čvrsnica (the highest peak Pločno, 2228 meters above sea level) and Prenj (the highest peak Zelena glavica, 2155 meters above sea level). 

Mountainous peaks and reefs, amongst which are arduous karsts sinkholes filled with snow, are places where chamois dwell during the summer time. They are unsurpassed in their spirited climbing of slopes and jumping over chasms, are very unpretentious in nutrition, most often retain at steep peaks and mountainous slopes – točilima. They are quite careful and sense danger very quickly. Chamois are beautiful animals and are enrichment to mountainous areas. Many of them are killed by wolves (young chamois are hunted down by eagles), winter storms and diseases such as blindness and scab. Nonetheless, their greatest enemy is the human, to be more exact the poacher. In 1984, there were around 2000 of theses animals on the Čvrsnica Mountain, which is known as one of the highest and richest hunting areas in Bosnia and Herzegovina. It is estimated that this number is decreasing to only around 50 Balkan chamois. It could be said that in the last 25 years on Čvrsnica and Prenj 80% of the population of this noble wildlife has been exterminated.

The Croatian Post Ltd. Mostar has issued four commemorative postage stamps in a sheet of 8 stamps + 2 vignettes, a postmark and First Day Cover (FDC).

13 siječnja, 2017

EXCHANGE OF POSTAGE STAMPS

Croatian Post Mostar (Bosnia and Herzegovina)
BH Post (Bosnia and Herzegovina)

Exchange of postage stamps Croatian Post Mostar and BH Post
I use Michel catalog with scans

I collect next countries: Andorra (Sp & Fr), Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Malta, San Marino, Vatican City, the Faroe Islands - mint and used .... other countries do not collect.
Mint WWF, Portugal mint, mint stamps with motifs of minerals
10 lipnja, 2015

Pohod pape Franje Bosni i Hercegovini - HP Mostar 2015 - The visit of the Pope Francis to Bosnia and Herzegovina

Papa Franjo, Kristov namjesnik na zemlji, 6. lipnja 2015. u Sarajevu, u pohod Bosni i Hercegovini. Sveti Otac govori jezikom i duhom Evanđelja, a svaka njegova riječ izaziva poštovanje. Ovaj posjet nije samo ohrabrenje za mjesnu crkvu, nego za cijeli katolički puk širom svijeta koji će biti ujedinjen u molitvi s Papom i katolicima BiH. Geslo Papina posjeta „Mir vama“ jednostavnim riječima ohrabruje Bosnu i Hercegovinu u izgradnji mira, poruka je ohrabrenja svim žiteljima BiH i svim ljudima dobre volje. Autori likovnog rješenja prigodne poštanske marke HP Mostar su profesor likovne umjetnosti  Miroslav Šetka i dizajner Dragan Ivanković koji su, također, dizajnirali plakat i logotip za Papin posjet Bosni i Hercegovini. Papin nasmijani lik i logotip sa simbolikom križa, golub s maslinovom grančicom, boje zastave Bosne i Hercegovine te boje hrvatske prisutnosti u BiH uz dodatak simbolike tropleta ujedinjuju na jednome mjestu BiH i Papin posjet. Papa Franjo u BiH je otvorena srca punog ljubavi za sve ljude, za sve koji trpe zbog još svježih ratnih rana, a poruke koje pronosi širom svijeta uvijek su poticaj za duhovnu i svaku drugu obnovu. Njegov dolazak zasigurno je pridonijeo učvršćenju mira, međuvjerskog dijaloga i prijateljstva među svim žiteljima BiH, jer smo svi kao ljudi i kao vjernici odgovorni za budućnost svih građana i naroda ove zemlje. (izvor ... Željka Šaravanja)
Pope Francis, the Vicar of Christ on earth, 6 June 2015 in Sarajevo, the march of Bosnia and Herzegovina. The Holy Father speaks with language and spirit of the Gospel and his every word cause respect. This visit is not only an encouragement for the local church, but for the entire Catholic community around the world to be united in prayer with the Pope and Catholics of Bosnia and Herzegovina. Slogan of Pope’s visit „Peace be with you“, by simple words encourages Bosnia and Herzegovina in building peace, is the message of encouragement to all inhabitants of Bosnia and Herzegovina and to all people of good will. Design authors of Croatian’s post commemorative postage stamp are professors of fine art Miroslav Šetka and designer Dragan Ivanković who also designed the poster and logo for Pope’s visit to Bosnia and Herzegovina. Pope’s smiling face and logo with the symbolism of the cross, the pigeon with an olive branch, the Bosnia and Herzegovina flag colors and the colors of Croatian presence in Bosnia and Herzegovina with the addition to the symbolism of triplet unite Bosnia and Herzegovina and Pope’s visit in one place. Pope Francis in Bosnia and Herzegovina is an open heart full of love for all people, for all who suffer because of war wounds still fresh, and the messages transmitted around the world still have an incentive to spiritual and every other renewal. His arrival certainly has contributed to the strengthening of peace, interfaith dialogue and friendship among all the inhabitants of Bosnia and Herzegovina, because we all as human beings and as believers responsible for the future of all citizens and the people of this country.
(source ... Zeljka Saravanja)

Mitovi i flora 2015. - Konoplja - HP Mostar - Myths and Flora 2015 - Hemp

Konoplja (Cannabis) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice Cannabaceae, kojoj pripadaju tri podvrste: Cannabis sativa (industrijska konoplja), Cannabis indica (indijska konoplja) i Cannabis ruderalis (ruderalna konoplja). Njezino ime nastalo je na Dalekom istoku, od staroindijskoga bhanga i asirsko-babilonskoga qunnabu, pa preko grčkoga kánnabis do germanskoga hanapiz. Konoplja, koju je čovjek u Kini kultivirao prije deset tisuća godina, postala je najznačajnija sirovina u tekstilnoj, građevinskoj i pomorskoj industriji. Na papiru od konoplje 1455. tiskana je prva knjiga, poznata Gutenbergova Biblija, kao i Američka deklaracija o nezavisnosti iz 1776. Konoplja ima listove nalik na šaku, pa se vjerovalo da je božanskoga podrijetla. Prema legendi Buda se na svojemu putu ka prosvjetljenju hranio sjemenkama konoplje. Druga legenda kaže da je ona pronađena na grobu kralja Salomona. Na iskopinama u Beit Shemeshu blizu Jeruzalema u grobu jedne žene (1500 godinu pr. Krista) pronađeni su ostaci konoplje. Arheolozi pretpostavljaju da je žena umrla pri porodu, dok su joj davali konoplju kako bi olakšala porođajne muke. Konoplja je jedna od svetih biljaka u mnogim religijama tijekom povijesti čovječanstva. U staroj germanskoj kulturi bila je povezana s božicom ljubavi Freyom, za koju se vjerovalo da živi u ženskim cvjetovima konoplje. U magijskim radnjama upotrebljavala se za suzbijanje zlih sila i demona, oluje i grada. Ako se u jednome danu izatkala košulja od konoplje, čije se predivo nazivalo kudjelja, štitila je čak i od pogubne kuge. U narodnoj medicini koristila se protiv groznice, vrućice, zaduha i bolesti želuca. U Hercegovini je zabilježena narodna predaja o zakopanome blagu koje će prva pronaći sirota djevojka pletući košulju od crne kudjelje (konoplje). (Radoslav Dodig)
Hemp (Cannabis) is an annual herbaceous plant from the Cannabaceae family, which three subspecies belong to: Cannabis sativa (industrial hemp), Cannabis indica (Indian hemp) and Cannabis ruderalis (ruderal hemp). Its name was created in the Far East, from ancient Indian bhang and Assyrian-Babylon qunnabu through the Greek kannabic to Germanic hanapiz. Hemp, which was cultivated in China before ten thousand years ago, has become the most important raw in the textile, construction and marine industry. The first book was printed on the hemp paper in 1455, known as Gutenberg Bible, as well as the American Declaration of Independence in 1776. Hemp has leaves like a fist and it was believed that it is of divine origin. According to the legend Buddha, on his way to the enlightenment, fed with hemp seeds. Another legend states that hemp was found on the king Salomon's tomb. On the excavations site of Beit Shemeshu near Jerusalem, in the tomb of one woman (1500 BC), remains of hemp were found. Archaeologists assume that woman died in childbirth, while they gave her hemp in order to facilitate the birth pangs. Hemp is one of the sacred plants in many religions throughout human history. In ancient Germanic culture, it was associated with the goddess of love Frey, for which was believed to live in the female flowers of cannabis. In magical works hemp serves for combating with evil forces and demons, storms and hail. If hemp shirt was weaved in one day, whose yarn was called tow, it protected even form deadly plague. In folk medicine it was used against fever, shortness of breath and stomach pain. Folk legend about buried treasure in Herzegovina was popular and the treasure will be first found by the poor girl who knitted shirt from black hemp (cannabis). (source ... Radoslav Dodig) 

05 studenoga, 2014

Katanijev ljiljan i hercegovački kukurijek - HP Mostar Flora 2014 - Cattani Lily and Herzegovinian hellebore

Hercegovačke planine riznica su endemičnih biljaka. Na Crvenoj listi flore BiH nalaze se mnoge, a među njima su i dvije biljke koje Hrvatska pošta Mostar donosi u izdanju „Flora 2014.“ te na takav način upozorava na rijetke biljne vrste i njihovu zaštitu.
Katanijev ljiljan ili vrtoglav (Lilium cattaniae) endem je Dinarida koji naseljava tople i suhe položaje krškog područja, a ime je dobio po prirodoslovki Mariji Cattani. Raste u svijetlim šikarama i šumarcima, u vrtačama i škrapama Čvrsnice. Njegova visina doseže od 60 do 70 cm. Cvjeta tamnim grimiznim cvjetovima u razdoblju od lipnja do srpnja. Nije poznato da se katanijev ljiljan koristio u tradicionalnim terapijama liječenja, ali s obzirom na iskustva u liječenju nekim drugim vrstama ljiljana, može biti važan izvor za farmaceutska istraživanja u budućnosti.
Hercegovački kukurijek (Helleborus hercegovinus) endem je jugoistočnih Dinarida koji raste u mediteransko-montanoj i submediteranskoj regiji krškog područja na karbonatima. Naraste do visine 30 cm, a cvjeta od ožujka do travnja. Grozdasti cvatovi sastoje se od nekoliko cvjetova koji mogu biti bijele, zelene pa sve do ljubičaste boje. Kukurijek voli humusom bogata vlažna tla, a hercegovački kukurijek najbolje uspijeva na neutralnim ili alkalnim tlima u sjeni. (izvor...HP Mostar)

Herzegovinian Mountains are a treasury of endemic plants. On the Red list of B&H Flora there are many, and amongst them are two plants which the Croatian Post Mostar presents in the “Flora 2014” edition, and in this ways points out on rare species of plants and their protection.
Cattani Lily or „vrtoglav“ (Lilium cattaniae) is an endemic plant of the Dinarids that settles on warm and dry areas of karstic territory, and its name came from the biologist Marija Cattani. It grows in lightened bushes and groves, in karsts sinkholes and karrens of the mountain Čvrsnica. Its height reaches up to 60 to 70 cm. It blossoms a dark crimson flower in the period in between June and July. It is not known whether the Cattani Lily has been used in traditional medical therapies, but taking into consideration experiences in medical treatments of other types of lilies, it could be a significant source for pharmaceutical researches in the future. Herzegovinian hellebore (Helleborus hercegovinus) is an endemic plant of the southeastern Dinarids that grows in the Mediterranean-Montana and sub Mediterranean region of the karsts territories on carbonates. It grows up to 30 cm in height, and blossoms from March to April. A cluster-like flower consists of a few flowers that can be white, green and even purple in color. Hellebore likes a damp ground rich with humus, and the Herzegovinian hellebore most successfully grows on neutral or alkali grounds in the shade.
(source...HP Mostar)

Konj, magarac, mazga i mula - Fauna 2014 HP Mostar - Horse, donkey, mule and mullah

Konj (Equus caballus) je jedna od najvažnijih domaćih životinja, uzgaja se u velikom broju različitih pasmina i ima važnu ulogu kao tegleća ili jahaća životinja u cijelom svijetu. Domaći konji su domesticirani oblik divljih konja, tijekom dužeg vremenskog razdoblja došlo je do prelaska od divlje životinje u pripitomljen i udomaćeni oblik. Dijele se na tri osnovna tipa: pitome i snažne hladnokrvne konje koji se koriste za rad, toplokrvne konje koji se koriste za jahanje i punokrvne sportske konje. Magarac (Equus asinus) je također rasprostranjen u cijelome svijetu, koristi se kao jahaća i teretna životinju. U odnosu na konja koji je brži i snažniji, magarac je izdržljivija životinja koja može duže izdržati bez vode i hrane te se najčešće koristi za prijenos tereta. Različite vrste unutar porodice konja mogu se ukrštati. Potomak mužjaka magarca i ženke konja je mula (Equus mulus), dok je mazga (Eguus hinnus) potomak mužjaka konja i ženke magarca. Obje ove vrste su sterilne i ne mogu se razmnožavati. Nastale su željom čovjeka da uzgoji korisniju životinju za svoje potrebe koja će preživjeti u teškim radnim uvjetima.
Dr. Ivica Ravić utemeljitelj je prvoga Centra za očuvanje genoma izvornih pasmina domaćih životinja u BiH u Buhovu (Široki Brijeg) i Udruge za zaštitu i očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja. To je prvi takav projekt u Bosni i Hercegovini gdje se može vidjeti nucleus stada ugroženih, odnosno izvornih pasmina domaćih životinja koje su se našle pred izumiranjem, s ciljem njihovog očuvanja i očuvanja biološke raznolikosti. (izvor...HP Mostar)

The horse (Equus caballus) is one of the most important domestic animals, and is bread in a large number of various breeds and has a significant role as a draught animal or hackney in the whole world. Domestic horses are a domesticated form of wild horses, and through a long period of time it had come to a transition from a wild animal into a domesticated and tamed form. There are three basic types: tamed and strong, cold-blooded horses that are used for work, and warm-blooded horses that are used for horseback riding and full blooded sports horses. The donkey (Equus asinus) has also prevailed all over the world, and is used as a hackney or draught animal. In comparison to the horse, which is faster and stronger, the donkey is a more enduring animal that could last longer without water and food and is most often used for transfer of goods. Various species inner the horse family may interbreed. The offspring of the male donkey and female horse is a mullah (Equus mulus), whereas the mule (Equus hinnus) is an offspring of the male horse and female donkey. Both of these species are sterile and cannot breed. They resulted as a desire of mankind to breed a more useful animal for their own needs that will survive in difficult work conditions.
The founder of the first Centre for genome preservation of authentic breeds of domestic animals in B&H in Buhovo (Široki Brijeg) and the Association for protection and preservation of authentic breeds of domestic animals is Dr. Ivica Ravić. This is the first project of this kind in Bosnia and Herzegovina where you can see nucleus of endangered livestock, and authentic breeds of domestic animals that have found themselves on the verge of extinction, with the goal of their preservation and the conservation of biodiversity.
(source...HP Mostar)

Zlatnik cara Nerona - HP Mostar Numismatic 2014 - Golden coin of Emperor Nero

Rimljani su poticaj za kovanje zlatnika dobili od grčkih kolonija u Italiji. Od vremena cara Augusta kovanje zlatnoga novca (aureus, zlatnik) u potpunosti je bilo u carevoj ovlasti tako da nema rimskoga imperatora koji nije sebe predstavio na zlatniku. Rimski car Neron, punim imenom NERO CLAUDIUS CAESAR DRUSUS GERMANICUS, rodio se 37. godine u Anciju. Njegova majka Agripina mlađa je praunuka cara Augusta i nećakinja cara Klaudija za kojega se i udala. Neron je postao carem 54. godine nakon smrti poočima Klaudija. Ratovao je u Armeniji i Partiji, ali je poznat po legendi da je zapalio Rim, ne bi li dobio inspiraciju za svoje pjesme. Nakon pobune vojske u zapadnim provincijama 68. godine, kada je vidio da ga je ostavila tjelesna straža ubio se.
 Poznato je više tipova Neronovih zlatnika, kovanih uglavnom u kovnicama u Rimu i Lionu (Roma et Lugdunum). U početku su na aversu portreti Nerona i Agripine Mlađe, a na reversu vijenac od hrastova lišća s natpisom. Kasnije se na aversu nalazi carev portret, najčešće s natpisom NERO CAESAR AUGUSTUS IMPERATOR, a na reversu su božica Cerera, Jupiter na prijestolu ili zatvorena vrata Janova hrama u Rimu. Natpis na reversu sadržava careve funkcije i počasti. U Mostarskim Vratima kod Ljubuškoga nađen je 2007. zlatnik cara Nerona (koji je danas u privatnom posjedu), kovan 60. - 61. godine u Lionu i Rimu. Na aversu nalazi se portret cara Nerona, s natpisom NERO CAESAR AVG IMP, a na reversu lik božice Cerere, s bakljom i žitnim klasom i natpis PONTIF MAX TR P VII COS IIII PP EX SC. (izvor...Radoslav Dodig)

The Romans were inspired in coining golden coins from the Greek colonies in Italy. From the times of Emperor Augustus coining gold coins (aures, florin) was absolutely in the jurisdiction of the Emperor and therefore there is not one Roman ruler that had not represented himself on the coins. The Roman Emperor Nero, in full name NERO CLAUDIUS CAESAR DRUSUS GERMANICUS, was born in year 37 at Antium. His mother Agrippina the younger was the great grand-daughter of Emperor Augustus and the niece of Emperor Claudius for whom she was wed. Nero became an Emperor in year 54 after the death of his step father Claudius. He was at war in Armenia and Parthia, but he is also known for burning down Rome, in desire to achieve inspiration for his songs. After the rebellion of the army in western provinces in the year 68, when he saw that he was left by his guards, he killed himself.
There are several types of Nero's golden coins, coined mainly in mints in Rome and Lyon (Roma et Lugdunum). In the beginning on the obverse side are portraits of Nero and Agrippina the younger, and on the reverse a wreath of oak-tree leaves with an inscription. Later on, on the obverse was the Emperor’s portrait, most commonly with the inscription NERO CAESAR AUGUSTUS IMPERATOR, and on the reversed side are the goddess Ceres, Jupiter on his throne or the closed doors of Jan's temple in Rome. The inscription on the reverse states the Emperor's functions and tributes. At the Mostar gates near Ljubuški was found a golden coin of Nero in 2007 (which today is in private property), wrought in the years 60 - 61 in Lyon and Rome. On the observe side there is a portrait of Nero, with the inscription NERO CAESAR AVG IMP, and on the reverse side the figure of goddess Ceres, with a torch and grain symbol and inscription of PONTIF MAX TR P VII COS IIII PP EX SC. (source...Radoslav Dodig)

02 listopada, 2014

Marin Čilić pobjednik US Opena 2014... - ...Marin Cilic winner of U.S. Open 2014.

Mladi talentirani Hercegovac Marin Čilić u finalu jednog od najvećih teniskih turnira, US Opena 2014. pobijedio je Japanca Keija Nishikorija 3:0 u setovima (6:3, 6:3, 6:3) i stigao je na sami vrh teniskog svijeta. Pokazao je da uz talent i uporan rad unatoč tome što dolaziš iz sredine koja nema tradiciju, uvjete niti stručnjake možeš ući u odabrano društvo najboljih tenisača na svijetu.
Marin Čilić je rođen 28. rujna 1988. godine u malom hercegovačkom mjestu Međugorju, jednom od najvećih europskih Marijanskih svetišta u kojem se, prema svjedočenju šestero vidjelaca od 1981. godine ukazuje Blažena Djevica Marija, Kraljica Mira. Vjera u Boga, ljubav i podrška obitelji su uz tenis najvažnijie stvari u njegovom životu. Teniski reket je prvi put u ruke uzeo kao šestogodišnjak, s deset godina niže prve uspjehe, a profesionalnu karijeru započinje 2006. godine. Tenis je Marinov život, za njegov uspjeh zaslužni su i treneri koji su ga godinama vodili ka uspjehu, počevši od prvog trenera Željka Dževlana do Gorana Ivanišavića koji ga je preporučio u tenisku akademiju Boba Bretta u San Remu, i koji ga trenira od 2013. Ljubav prema tenisu, vjera u sebe i svoje mogućnosti, naporan rad i stručni ljudi u timu njegov su recept za svjetski uspjeh. Najljepši dar za svoj 26. rođenda Marin Čilić dobio je u New Yorku osvojivši US Open 2014., a Hrvatska pošta Mostar pridružuje se čestitkama izdajući poštansku marku s njegovim likom. 
(izvor..Željka Šaravanja)


Marin Čilić, the young talented Herzegovinian, in the finales of one of the greatest tennis tourneys in the world, the US Open 2014, won the Japanese tennis player Kei Nishikori 3:0 in sets (6:3, 6:3, 6:3) and made it to the very top of the tennis world. He showed that with talent and hard work in spite of the fact that he comes from a region that does not have tennis tradition, nor conditions or experts, you can enter the selected circle of the best tennis players in the world. Marin Čilić was born on September 28th in the small Herzegovinian place of Medjugorje, one of the largest European Marian shrines in which, by the testimony of six children had witnessed appearances of the Blessed Virgin Mary, Queen of Peace from 1981. Faith in God, love and support of his family, besides tennis, are the most important things in his life. The first time he took a tennis racket in his hands was when he was six years old, and at ten years old he was already accomplishing his first wins, and his professional career began in 2006. Tennis is Marin's life, for his success he could also thank his trainers which have led him for years towards success, starting from his first trainer Željko Dževlan up to Goran Ivanišević who had recommended him to the Tennis Academy of Bob Brett in San Remo, and who trains him from 2013. His love towards tennis, faith in himself and his possibilities, hard work and professionals in his team is his recipe for global success. The most beautiful gift for his 26th birthday, Marin Čilić received in New York winning the US Open 2014, and the Croatian Post Mostar also congratulates him by issuing a postage stamp with his picture. 
(source...Željka Šaravanja)

Hvala Vuralu iz Vaduza, Švicarske (Thanks to Vural from Vaduz, Switzerland)

Hvala Vesni iz Bjelovara, Hrvatska (Thanks to Vesna from Bjelovar, Croatia)